Darmowa dostawa do paczkomatów InPost od 200,00zł

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego LOCO Drogeria

 

Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży
  i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej
  w sklepie LOCO Drogeria (dalej zwanym „Sklepem” lub „Sprzedającym”), w sieci Internet
  pod adresem http://locodrogeria.com/sklep
 2. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Salon Fryzjerski “LOCO” Radosław Różycki, ul. Piotrkowska 44/35, 90-265 Łódź, NIP 7292404534, telefon 791794949, adres poczty elektronicznej: sklep@locodrogeria.com
 3. Kupującym jest każdy podmiot dokonujący zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem ( posiadający pełną zdolność do czynności prawnych).
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie internetowym pod adresem http://locodrogeria.com/sklep
 5. Ceny podawane są w złotówkach oraz stanowią wartość brutto.
 6. Podane ceny nie obejmuje kosztów wysyłki.

Ochrona danych osobowych

 1. Kupujący, dokonując rejestracji w Sklepie, wyraża zgodę na gromadzenie
  oraz przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 2. W związku z realizacją zamówienia, sprzedający może przetwarzać następujące dane osobowe kupującego:
 1. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, a także do ich korygowania. Kupujący może zwrócić się z prośbą usunięcia konta użytkownika w sklepie, w takim przypadku Sprzedający usuwa dane związane z aktywnością Kupującego w Sklepie.
 2. Sprzedający nie przekazuje innym administratorom danych osobowych z wyjątkiem sytuacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zobowiązania. Sprzedający przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zobowiązania, wynikającego z zawartych umów sprzedaży.
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowych za pomocą poczty elektronicznej. Nie stanowi to warunku koniecznego dla złożenia zamówienia
  ale nie wyrażenie zgody pozbawia kupującego możliwości otrzymywania informacji
  o produktach oraz ofertach promocyjnych.

Składanie zamówień, płatność, realizacja

 1. Informacje podane na stronie internetowej http://locodrogeria.com/sklep nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
 2. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu odpowiedniej funkcji sklepu (dodając wybrany towar
  do koszyka oraz zatwierdzenie złożonego zamówienia).
 3. Po otrzymaniu oferty, Sprzedający potwierdza złożenie zamówienia, drogą elektroniczną.
 4. Sprzedający może odmówić przyjęcia oferty jeśli jej zrealizowanie nie będzie możliwe.
 5. Przyjmowanie zamówień w Sklepie odbywa się 24 godziny na dobę, siedem dni
  w tygodniu, natomiast ich realizacja od poniedziałku do soboty w godz: 9-15. Realizacja zamówień nie odbywa się w dni ustawowo wolne od pracy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówień również w inne dni, po wcześniejszym umieszczeniu informacji na stronie internetowej sklepu.
 6. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się poprzez wypełnienie specjalnego formularza
  na stronie lub przez kontakt telefoniczny (nr telefonu również podany na stronie internetowej).
 7. Kupujący może dokonać płatności w jeden z wybranych sposobów:
 1. Dostawa towaru odbywa się w jeden z następujących, wybranych przez Kupującego sposobów:
 1. Szczegółowa opłata podana jest przy każdej ofercie sprzedaży i uzależniona jest
  od wyboru sposobu dostawy oraz od wielkości i ciężkości towaru.
 2. Zamówienie jest realizowane w terminie 24 godzin od dokonania zapłaty za towar
  oraz przesyłkę.
 3. Jeżeli zamówienie nie jest możliwe do zrealizowania, Sprzedawca natychmiast informuje o tym Kupującego, jednocześnie wskazując prawo do:
 1. Jeżeli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby chwilowy brak towaru w magazynie, Sprzedający może za zgodą Kupującego dostarczyć inny towar
  o tej samej jakości, cenie oraz takim samym przeznaczeniu.
 2. Sprzedawca dostarcza towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dokument dostawy stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego zamówienia.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu dostarczenia przesyłki do kupującego, bez podania przyczyny.
 2. Kupujący odstępuje od umowy drogą elektroniczną, wypełniając odpowiedni formularz znajdujący się na stronie sklepu lub drogą telefoniczną (nr telefonu znajduje
  się na stronie).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zwrócić zakupiony towar w stanie nienaruszonym, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od momentu otrzymania towaru. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 4. Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia odstąpienia od umowy zwraca Kupującemu wszystkie poniesione przez niego koszty, w tym koszty transportu.
 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego dokonał Kupujący.
 6. Sprzedający ma prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania towaru
  z powrotem lub do czasu otrzymania od Kupującego dowodu odesłania towaru.

 

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu towaru bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli towar ma wadę fizyczną
  lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli towar ma wadę Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru lub odstąpieniu od umowy albo żądać wymiany na inny towar.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: Salon Fryzjerski “LOCO” ul. Piotrkowska 44/35, 90-265 Łódź.
  Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem załatwienia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru).
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.
 6. Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:
 1. Reklamacja może być wniesiona:

 

Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:
 1. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego http://locodrogeria.com/sklep przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.

Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).
 2. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

IG: locostudio.est.2010